Projects

Kompania NOVAMAT falë ekspertëve ndërkombëtarë që ka, ndihmon stafin tuaj që të zgjerojnë njohuritë e tyre bazë me ane te trajnimeve.
Duke qënë se ne jemi njohës te mirë të produkteve që orojmë dhe ju përkrahim menjëherë...

Operatori i Sistemit të Transmetimit

Titulli: Rinovimi i mbrojtjeve te zbarave 20 kV Tirana 1

Autoriteti...

Titulli: Rehabilitimi me Rinovim Teknologjik i Kushinetave Mbeshtetese te 5 Agregateve ne Hec Vau Dejes

Vendi i realizimit: HEC Vau i Dejes...

Operatori Shpërndarjes së Energjisë Elektrike  OSHEE sh.a. - NOVAMAT sh.p.k

Titulli: Riparim i makinave teknologjike për evidentimin në linjat kabllore...

Titulli: Furnizim vendosje monitorues temperature të programueshëm për transformatorët e eksitimit të gjeneratorëve në Hec Fierzë, Hec Vau Dejës dhe blerje instrumenta matës, analizues, dixhital për...

Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina sha

Titulli: Furnizimi dhe Montimi i Valvulave Elektrike dhe Lidhëseve të Gomës (Amortizator Gome)

...

Titulli: Upgrade i HMI të Sistemit të kontroll monitorimit ALSPA 8000 P320 seria 4 me instalim-konfigurim të Control Station të ri në HEC Vau Dejes

...

KEK

KOORPORATA ENERGJITIKE E KOSOVË TC-A

HEC FIERZË                KESH sh.a.-Novamat sh.p.k

Titulli: Upgrade i HMI të Sistemit të Kontroll-Monitorimit ALSPA 8000 P320 seria 4 me instalim-konfigurim të Control Station të ri në HEC Fierzë dhe instalim-konfigurim të server e...

KOORPORATA ENERGJITIKE E KOSOVËS TC-B

Koorporata Elektroenergjitike Shqiptare KESH sh.a.  -  NOVAMAT sh.p.k

Titulli: Furnizim vendosje monitorues temperature të programueshëm për transformatorët...

Titulli: Blerje aparate testimi për transformator rryme dhe transformator tensioni.

Periudha kohore: 22.06.2016, 

...