Projects

Autoriteti Kontraktor: KESH Sha

HEC Vau Dejes

Tetor 2016

 

Contracting Authority: KESH Sha

HEC Vau Dejes

October 2016

KEK

KOORPORATA ENERGJITIKE E KOSOVË TC-A

HEC FIERZË                KESH sh.a.-Novamat sh.p.k

Titulli: Upgrade i HMI të Sistemit të Kontroll-monitorimit ALSPA 8000 P320 seria 4 me instalim-konfigurim të Control Station të ri në HEC Fierzë dhe instalim-konfigurim të server e...

KOORPORATA ENERGJITIKE E KOSOVËS TC-B

Koorporata Elektroenergjitike Shqiptare KESH sh.a.  -  NOVAMAT sh.p.k

Titulli: “Furnizim vendosje monitorues temperature të programueshëm për transformatorët e eksitimit të gjeneratorëve në Hec Fierzë, Hec Vau Dejës dhe blerje instrumenta...

Titulli:Blerje aparate testimi per transformator rryme dhe transformator tensioni.

Periudha kohore :22.06.2016, 

Autoriteti Kontraktor: Operatori I Sistemit te Transmetimit OST Sha...

NOVAMAT ofron programe trajnimi, servisimi, konsulence, seminare, asistence teknike, matje të të gjitha llojeve me pajisje nga ana primare dhe sekondare.

Operatori i Sistemit te Transmetimit

Titulli: ‘‘Rinovimi i mbrojtjeve te zbarave 20 kV Tirana 1”

Autoriteti Kontraktor: OST sh.a

Periudha kohore: Ne zbatim

Vendi i realizimit:  N/Stacionin 220/110/35/20 kV Tirana 1

Titulli:Rehabilitimi me Rinovim Teknologjik i Kushinetave Mbeshtetese te 5 Agregateve ne Hec Vau Dejes

Vendi i realizimit:HEC Vau i Dejes.

Periudha kohore:Realizimi i kesaj kontrate...

Operatori Shpërndarjes së Energjisë Elektrike  OSHEE sh.a. - NOVAMAT sh.p.k

Titulli: “Riparim i makinave teknologjike për evidentimin në linjat kabllore”

Periudha: 05.09.2014-28.10.2014

Vendi i realizimit: Ambientet e OSHEE...

Titulli: “Furnizim vendosje monitorues temperature të programueshëm për transformatorët e eksitimit të gjeneratorëve në Hec Fierzë, Hec Vau Dejës dhe blerje instrumenta matës, analizues, dixhital për Njësitë Prodhuese të KESH sh....

Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina sha

Titulli: Furnizimi dhe Montimi i Valvulave Elektrike dhe Lidhëseve të Gomës (Amortizator Gome)

Autoriteti Kontraktor: Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina

Periudha kohore:  Prill...