Upgrade i HMI të Sistemit të Kontroll-monitorimit ALSPA 8000 P320 seria 4 me instalim-konfigurim të Control Station të ri në HEC Fierzë dhe instalim-konfigurim të server e workstation në KESH Tiranë për supervizim në distancë të CMS

HEC FIERZË                KESH sh.a.-Novamat sh.p.k

Titulli: Upgrade i HMI të Sistemit të Kontroll-monitorimit ALSPA 8000 P320 seria 4 me instalim-konfigurim të Control Station të ri në HEC Fierzë dhe instalim-konfigurim të server e workstation në KESH Tiranë për supervizim në distancë të CMS

Autoriteti Kontraktor: KESH sh.a

Periudha kohore: Korrik 2017

Vendi i realizimit:  Hidrocentrali HEC FIERZE

Data: 
Saturday, 1 July, 2017

Foto nga ky projekt