Rehabilitimi me Rinovim Teknologjik i Kushinetave Mbeshtetese te 5 Agregateve ne Hec Vau Dejes

Titulli:Rehabilitimi me Rinovim Teknologjik i Kushinetave Mbeshtetese te 5 Agregateve ne Hec Vau Dejes

Vendi i realizimit:HEC Vau i Dejes.

Periudha kohore:Realizimi i kesaj kontrate eshte i shtrire ne periudhen 3 vjecare.

Me date 27.09.2017 fillon realizimi i kontrates,faza e pare qe konsiston me matjen e turbinave me pajisjet perkatese e realizuar nga supervizori dhe inxhiniere nga kompania VOITH Hydro GMBH CO&KG.

 

Voith & Novamat kane filluar punen me qellim realizimin e kesaj kontrate me çelesa ne dorë. Hapat e pare qe jane ndjekur per realizimin e saj konsistojne ne hartimin një Projekti te Detajuar Teknik.

Nder qellimet dhe objektivat kyce qe synon implementimi I ketij projekti 3 vjecar jane:

  1. Rritja e sigurisë dhe gadishmërisë së agregatëve prodhuese të energjisë elektrike të KESH fale rinovimit teknologjik te kushinetave mbeshtetese te pese agregateve.
  2. Rritja e nivelit të gjendjes teknike të agregatëve në një nivel operimi normal dhe rritjes se efiçensës së agregatëve të prodhimit të HEC Vau i Dejes.
  3. Garantimi i rezervës së mjaftueshme të gjenerimit me qellim permbushjen e kodit të rrjetit ne vend si edhe të standardeve.

Foto nga ky projekt