Furnizimi dhe Montimi i Valvulave Elektrike dhe Lidhëseve të Gomës (Amortizator Gome)

Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina sha

Titulli: Furnizimi dhe Montimi i Valvulave Elektrike dhe Lidhëseve të Gomës (Amortizator Gome)

Autoriteti Kontraktor: Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina

Periudha kohore:  Prill 2018

Vendi i realizimit: Ujësjellësi Rajonal Prishtina

Data: 
Sunday, 1 April, 2018

Foto nga ky projekt