Blerje aparate testimi per transformator rryme dhe transformator tensioni

Titulli:Blerje aparate testimi per transformator rryme dhe transformator tensioni.

Periudha kohore :22.06.2016, 

Autoriteti Kontraktor: Operatori I Sistemit te Transmetimit OST Sha Projekti: "Blerje aparate testimi per transformator rryme dhe transformator tensioni” Nr.prot 1353/14 dt.22.06.2016, 

Vendi i realizimit:Nenstacioni (n/st) 400 kw Kashar, Tirane. 
 

 

Foto nga ky projekt