” Upgrade i HMI të Sistemit të kontroll monitorimit ALSPA 8000 P320 seria 4 me instalim-konfigurim të Control Station të ri në HEC Vau Dejes

Autoriteti Kontraktor: KESH Sha

HEC Vau Dejes

Tetor 2016

 

Contracting Authority: KESH Sha

HEC Vau Dejes

October 2016

Data: 
Saturday, 1 October, 2016

Foto nga ky projekt