“Riparim i makinave teknologjike për evidentimin në linjat kabllore”

Operatori Shpërndarjes së Energjisë Elektrike  OSHEE sh.a. - NOVAMAT sh.p.k

Titulli: “Riparim i makinave teknologjike për evidentimin në linjat kabllore”

Periudha: 05.09.2014-28.10.2014

Vendi i realizimit: Ambientet e OSHEE sh.a. ku janë të vendosura makineritë

Data: 
Tuesday, 28 October, 2014

Foto nga ky projekt