“Furnizim vendosje monitorues temperature të programueshëm për transformatorët e eksitimit të gjeneratorëve në Hec Fierzë, Hec Vau Dejës dhe blerje instrumenta matës, analizues, dixhital për Njësitë Prodhuese të KESH sh.a

Titulli: “Furnizim vendosje monitorues temperature të programueshëm për transformatorët e eksitimit të gjeneratorëve në Hec Fierzë, Hec Vau Dejës dhe blerje instrumenta matës, analizues, dixhital për Njësitë Prodhuese të KESH sh.a

Autoriteti Kontraktor: Korporata Elektroenergjitike Shqiptare sh.a

Periudha:Janar 2018

Vendi i realizimit:HEC VAU DEJES

 

Title: "Supply of programmable temperature monitoring installation for generator excitation transformers in Hec Fierzë, Hec Vau Dejes and purchase of measuring instruments, analyzers, digital for production units of KESH sh.a

Contracting Authority: Albanian Power Corporation sh.a.

Period: January 2018

Place of completion: HEC VAU DEJES

 

Foto nga ky projekt