“Furnizim vendosje monitorues temperature të programueshëm për transformatorët e eksitimit të gjeneratorëve në Hec Fierzë, Hec Vau Dejës dhe blerje instrumenta matës, analizues, dixhital për Njësitë Prodhuese të KESH sh.a”

Koorporata Elektroenergjitike Shqiptare KESH sh.a.  -  NOVAMAT sh.p.k

Titulli: “Furnizim vendosje monitorues temperature të programueshëm për transformatorët e eksitimit të gjeneratorëve në Hec Fierzë, Hec Vau Dejës dhe blerje instrumenta matës, analizues, dixhital për Njësitë Prodhuese të KESH sh.a”

Periudha: Janar 2018

Vendi i realizimit: HEC FIERZË, HEC VAU DEJЁS

Data: 
Wednesday, 3 January, 2018

Foto nga ky projekt