‘‘Rinovimi i mbrojtjeve te zbarave 20 kV Tirana 1”

Operatori i Sistemit te Transmetimit

Titulli: ‘‘Rinovimi i mbrojtjeve te zbarave 20 kV Tirana 1”

Autoriteti Kontraktor: OST sh.a

Periudha kohore: Ne zbatim

Vendi i realizimit:  N/Stacionin 220/110/35/20 kV Tirana 1

Data: 
Saturday, 15 September, 2018

Foto nga ky projekt