Punonjësit

NOVAMAT vlerëson një kulturë korporative të gjallë dhe të performancës së orientuar në të cilën vlerat dhe sjelljet e përbashkëta janë bazë për punën në një grup të suksesshëm. Një mjedis i këndshëm pune, përfitime shembullore sociale dhe trajnimi i vazhdueshëm, bën kompaninë më tërheqëse për punonjësit e përkushtuar dhe të motivuar.

Punonjësit tanë punojnë me përkushtim, ekspertizë, cilësi, shpejtësi dhe krijimtari të lartë në interes të kompanisë dhe produkteve të saj. Ata janë të udhëzuar nga vlerat e mëposhtme të përbashkëta: besimi, përgjegjësi, profesionalizëm, ndershmëri dhe vlerësim.

KYCI PËR NOVAMAT: NJË KULTURË E GJALLË E KORPORATËS DHE AMBIENTE TË KËNDSHME PUNE

Kompania NOVAMAT mbart një kulturë të gjallë dhe një perfomancë të lartë. Puna në grup dhe profesionalizmi janë dy gjërat e rëndësishme kur negociojmë me klientët dhe partnerët e biznesit.


NOVAMAT PROMOVON TRAJNIM TË MËTEJSHËM 

Si një punëdhënëse tërheqëse, NOVAMAT ofron të gjithë punonjësve përfitime tërheqëse. Këto përfitime  mundësitë e trajnimit, ndryshojnë nga vendi në vend. Ato janë të bazuara në kërkesat e vendit të punës dhe nevojave të punonjësve vendorë, si dhe rrethanat rajonale.


KURSE TRAJNIMI DHE SEMINARE

NOVAMAT inkurajon të gjithë punonjësit për t’u angazhuar në mësime të reja gjatë gjithë jetës. Kjo ndodh në punë ditë për ditë, si dhe në seminare të brendshme dhe të jashtme dhe kurset e trajnimit.


INKURAJIMI I TALENTEVE TË RINJ 

Në mënyrë për të mbuluar kërkesën për specialistët, NOVAMAT trajnon të rinjtë dhe ofron trajnime, vendosje të punës dhe programet studimore të dyfishtë.


KULTURË, REAGIME, DISKUTIME

Diskutime të rregullta dhe reagime ndërmjet menaxherëve dhe punonjësve të cilët kanë qëllimin e përbashkët, për të përmirësuar bashkëpunimin, për të kontribuar në zhvillimin dhe për të krijuar një mjedis profesional pune në NOVAMAT e cila është formuar nga respekti reciprok.


PËRFITIME TËRHEQËSE DYTËSORE 

Përveç pagave tërheqëse, pagesat e veçanta dhe bonuset lidhur me performancën, NOVAMAT ofron skemën e pensioneve, programet e sigurimit shëndetësor, ndihmë sociale dhe aktivitete në kohën e lirë.