Trajnime dhe Matje

NOVAMAT ofron programe trajnimi, seminare teknike për aftësitë profesionale dhe personale.

Ndihmoni stafin tuaj që të zgjerojnë njohuritë e tyre bazë.NOVAMAT është një njohëse shumë e mirë e produkteve që ofron dhe ne ju përkrahim menjëherë për çdo nevojë dhe problem tuajin.
Pra shërbimet tona shkojnë më tej pasi pajisjet e zgjedhura ofrojnë një gamë të gjerë të kurseve të trajnimit. Seminaret teknike ju japin njohuri të thella për produktet dhe funksionalitetin e tyre.Kompania NOVAMAT falë ekspertëve ndërkombëtarë që ka, ofron trajnime edhe në vende të tjera si në Gjermani, Austri, Francë, Kroaci etj.

 

Novamat gjithashtu ofron edhe matje te te gjitha llojeve te pajisjeve,primare dhe sekondare.

Kompania Novamat ofron matje te ndryshme per te gjitha elementet e elektroenergjitikes.Paisjet e brendeve me te njohura ne treg,me te cilat operojme ofrojne mundesine e matjeve me saktesi dhe besueshmeri te larte.
Kompania jone ofron matje per cdo lloj transformatori, qofte fuqie,rryme apo tensioni, matje per linjat kabllore dhe ajrore te tensioneve te larta, testime per rele-t e mbrojtjes, testime ne celesat e fuqise, testime per sistemet e tokezimit, testime per makinat elektrike rrotulluese (motor/gjenerator).Gjithashtu ofrojme sherbime per lokalizimin e linjave kabllore/tubacioneve hidrike/tubacioneve te gazit, nentokesore, gjithashtu dhe percaktimi me saktesi te larte I vendndodhjes se defektit  ne linjat kabllore.

Transformatori :

1.Koeficientin e transformimit dhe Kurben e Rrymes se eksitimit :

 •  Multimeter I vlerave nominale te transformatorit si dhe devijimin e koefiçientit te transformimit nga vlera nominale.
 •  Lidhjet e shkurtra ne peshtjell, ose ndermjet seksioneve te ndryshme te saj.
 •  Problemet qe ka berthama e transformatorit.

 2. Rezistencen Dinamike

 • Lidhjet e Shkurtra ndermjet perçuesit dhe peshtjellave.
 • Demtimet e perçuesve (nga mbinxehjet, ose sforcimet e ndryshme mekanine).

3.Reaktancen, si dhe impendancen gjate lidhjeve te shkurtra :

 •  Deformimet ne peshtjella.
 •  Perdredhjet e seksioneve te peshtjellave.

4.Pergjigjen e frekuencave :

 • Gjen humbjet ne peshtjella si dhe rezistencen ohmike te tyre duke ndyshuar gradualisht nivelin e frekuencave.

5.Nivelin e magnetizimit (ciklin e histerezes) :

 •  Gjen nivelin e ciklit te histerezes dhe rrymave parazitare te cilat shkatojne humbje te medha ne berthamen e transformatoreve. Kjo matje shoqerohet gjithashtu edhe me çmagnetizimin e berthames ne fund.

6.Matja e Tangent deltes :

 •  Tangent Delta eshte raport I rezistences aktive dhe rezistences kapacitive, gjate testimeve qe bejm per izolacionin.Kjo menyre testimi perdoret si nje matje indirekte per te lokalizuar çpimet e ndryshme qe ndodhin ne paisjet e     tensioneve te larta (testime per dielektrikun e kondesatoreve), ose per te lokalizuar defektet e ndryshme ne izolacione.

7. Kontrollin e polaritetit

8. Qendrueshmeria ndaj mbitensioneve

 

Linjat ajrore/kabllore te tensionit te larte :

 • Impendancen e linjave ajrore me shtrirje normale ose atyre me system paralel
 • Impendancen e linjave kabllore me shtrirje normale ose atyre me system parallel
 • Humbjet e pjesshme
 • Faktorin e fuqise

Sistemet e tokezimit :

 • Impendancen e sistemeve te tokezimit.
 • Tensionin e hapit.
 • Tensionin e prekjes.

Sistemet e mbrojtjes rele :

 • Testimi i te gjitha gjeneratave te mbrojtjes rele.
 • Karakteristikat kohore te veprimit te rele-ve.
 • Testimi i operimit dhe veprimit te rele-ve ne regjime te ndryshme si : mbirryma, nentensioni, mbingarkesa termike.

Sistemet e shkycjes ne TM dhe TL :

 • Matjen e rezistencave te kontakteve te çelesave te fuqise kur ato jane ne gjendje statike (ne gjendjen e mbyllur te tyre).
 • Matja e kohes se veprimit te celesave gjate kycjes dhe shkycjes se tyre.
 • Matja e performances se veprimit gjate kycjes dhe shkyçjes se çelesave te fuqise ne regjimin e nentensioneve.
 • Testimi me minimum tensioni.
 • Vleresimi I performances gjate ngarkimit te motorit ne çelesin e fuqise.
 • Testimi dhe vleresimi I konstruksioneve mekanike gjate levizjes se tyre ne regjimet e ndryshme si kyçje-shkyçje ose e kunderta.

Makinat elektrike rrotulluese (motor/gjenerator) :

Matjet ne Stator :

 1. Kapacitetin, faktorin e fuqise cos(fi), Tangent Delten.
 2. Kapaciteti (C), faktori i shpërndarjes ( tan δ), faktori i fuqisë, janë testime për të identifikuar defekte, të cilat ndikojnë në gjendjen e izolimit të makinës.
 3. Shkarkimet e pjesshme (shpimet e izolacionit).
 4. Shkarkimet e pjesshme ndodhin në sistemin e izolimit të makinave rrotulluese, ku stresi lokal i fushës elektrike tejkalon forcën elektrike lokale. Ajo shkakton një erosion progresiv te materialeve izoluese që mund të çojnë në dështimin e tyre.
 5. Monitorimi on-line I shkarkimeve te pjesshme.
 6. Krahasuar me testet diagnostike rutinore off-line, monitorimi i shkarkimit te pjesshëm on-line siguron menaxherët e aseteve me monitorimin ne gjendje të vazhdueshme të statusit te izolimit ndërsa motorët dhe gjeneratorët janë në gjendje pune dhe nën ndikimin e forcave përkeqësuese.
 7. Testimi ndaj perballimeve te tensionit.
 8. Për të siguruar besueshmerine e funksionimit, testimi ndaj perballimit tensionit mund të përdoret për të zbuluar pikat e dobeta në izolimin e motorëve dhe gjeneratorëve.
 9. Rezistenca izoluese , indeksi i polarizimit dhe koeficienti i thithjes dielektrike.
 10. Kjo matje eshte e dobishme për kontrollimin e  peshtjelles se makines per ndotje dhe përkeqesimin e izolimit. Ato janë gjithashtu të dobishme për vlerësimin e integritetit e izolimit për tu siguruar  per funksionimin e sigurt, si dhe per te kontrolluar lageshtine në peshtjellen e statorit pas një periudhe te gjate e ndalimi.

Matjet ne Rotor :

1.Testimi i renies se poleve

 • Streset mekanike ne peshtjellen e rotorit mund te cojne ne defekte te brendshme (lidhje te shkurtra), e cila mund ten a coje ne nje cekuiliber magnetic.Kjo gje shkakton dridhje te larta te bushtit dhe si rezultat do te shkaktoje nje stress me te larte mekanik dhe do te demtoje rend kushinetat.
 •   Matjet e rezistences duke injektuar rryme te vazhduar (DC)
 • Kjo metode matje perdoret per te detektuar problemet e mundshme te kontaktit ne peshtjellen e statorit dhe rotorit.

 

Lokalizime :

 • Lokalizimin e linjave kabllore/tubacioneve hidrike/tubacioneve gazsjellese nentokesore te fshehta.
 • Gjetja me saktesi te larte ne te cilin kabelli ka pesuar defekt.

TRAJNIME