“Furnizim vendosje monitorues temperature të programueshëm për transformatorët e eksitimit të gjeneratorëve në Hec Fierzë, Hec Vau Dejës dhe blerje instrumenta matës, analizues, dixhital për Njësitë Prodhuese të KESH sh.a

Titulli: “Furnizim vendosje monitorues temperature të programueshëm për transformatorët e eksitimit të gjeneratorëve në Hec Fierzë, Hec Vau Dejës dhe blerje instrumenta matës, analizues, dixhital për Njësitë Prodhuese të KESH sh.a

Autoriteti Kontraktor: Korporata Elektroenergjitike Shqiptare sh.a

Periudha:Janar 2018

Vendi i realizimit:HEC VAU DEJES

 

Foto nga ky projekt