Projects

Titulli:Blerje aparate testimi per transformator rryme dhe transformator tensioni.

Periudha kohore :22.06.2016, 

Autoriteti Kontraktor: Operatori I Sistemit te Transmetimit OST Sha...

Titulli:Rehabilitimi me Rinovim Teknologjik i Kushinetave Mbeshtetese te 5 Agregateve ne Hec Vau Dejes

Vendi i realizimit:HEC Vau i Dejes.

Periudha kohore:Realizimi i kesaj kontrate...

Titulli: “Furnizim vendosje monitorues temperature të programueshëm për transformatorët e eksitimit të gjeneratorëve në Hec Fierzë, Hec Vau Dejës dhe blerje instrumenta matës, analizues, dixhital për Njësitë Prodhuese të KESH sh....

Autoriteti Kontraktor: KESH Sha

HEC Vau Dejes

Tetor 2016

 

Contracting Authority: KESH Sha

HEC Vau Dejes

October 2016